Markkinointi on usein yksi tärkeimmistä yrityksen osa-alueista. Harva yritys pystyy kasvattamaan myyntiä ilman minkäänlaista markkinointia. Markkinointia voidaan pitää siis yrityksen kulmakivenä. Näin ollen tätä ei kannata sivuuttaa.

Yritystoimintaan voi olennaisesti kuulu erilaiset lounastapaamiset sekä palaverit asiakkaiden tai yrityksen henkilöstön kanssa. Mainoslahjojen jakaminen kuuluu yleensä myös olennaisesti yritystoimintaan. Seuraavaksi herää kysymys onko kyseessä edustusta, neuvottelua, markkinointia vai virkistystä?

Usein markkinointikulut ovat selkeitä, mutta toisinaan taas eivät. Tässä artikkelissa pyrin avaamaan, mitkä kuuluvat yrityksen markkinointikuluihin kirjanpidossa, ja mitkä eivät.

Mitä markkinointi on?

Markkinointi on yksinkertaisuudessaan myynnin edistämistä. Tähän voi kuulua käytännössä mitä tahansa.

Markkinointikulut voidaan vähentää verotuksessa kokonaisuudessaan, kuten kaikki kulut, joita voidaan pitää liiketoimintaan liittyvänä.

Markkinointitutkimus

Markkinointitutkimusten tarkoituksena on yrityksen markkinoinnin ongelmien selvittäminen. Markkinointitutkimusten avulla kerätään tarvittavaa tietoa, jolla voidaan muuttaa markkinointia sekä ostokokemusta paremmaksi. Erilaisia markkinointitutkimuksen kohteita voi olla esimerkiksi markkinatutkimukset, henkilöstötutkimukset, kilpailutekijätutkimukset sekä kilpailutilannetutkimukset.

Markkinointitutkimuksista voi muodostua erinäisiä kuluja (markkinointikulut). Mahdollisia markkinointikuluja voivat olla mm. tiedon keruu- sekä käsittelyjärjestelmät sekä raportinmuodostusjärjestelmät. Mahdollinen kulu on myös alihankinnalla hankittu markkinointitutkimus. Nämä kaikki ovat olennaisia osia liiketoimintaa ja sen kehitystä, joten ne ovat vähennyskelpoisia markkinointikuluja kirjanpidossa.

Inbound markkinointi

Inbound-markkinoinnin ideana on saada palveluista tai tuotteista kiinnostuneita asiakkaista ottamaan markkinoijaan itse yhteyttä. Keskeinen asia inbound-markkinoinisssa on asiakkaan suostumus vastaanottaa markkinointiviestejä. InBound-markkinoinnin peruspiirteitä ovat:

 • tietoa lisäävää ja osallistuvaa

 • kaksisuuntaista keskustelua

 • tuottaa arvoa ja antaa jotain, kuten sisältöjä

 • jatkuvaa ja mitattavaa

 • käyttäjäkeskeistä

 • keskittyy myyntiprosessin alkuun ja keskelle

Esimerkkejä Inbound-markkinoinnista ovat:

 • hakukoneoptimointi

 • kyselyt ja lomakkeet

 • verkkosivut ja blogit merkityksellisen sisällön jakamiseen

 • sosiaalisen median käyttö sisällön jakamisessa

Outbound markkinointi

Outbound-markkinointi keksittyy erilaisiin kamppanijoihin ja markkinointistrategia on erittäin tuotekeskeinen. Asiakkaita lähestytään push-markkinoinnin keinoin, jotta voidaan kertoa tuotteiden ominaisuuksista ja hyödyistä. Outbound-markkinoinnin peruspiirteitä ovat:

 • huomiota keskeyttävää

 • yksisuuntaista kampanjointia

 • maksettua mainontaa ja promootiota (kuten digi, tv, radio ja printti)

 • vaikeasti (tai ei lainkaan) mitattavaa

 • lyhty tähtäin ja tulokset heti

 • tuotekeskeistä

 • keskittyy myyntiprosessin loppuun

Esimerkkejä Outbound-markkinoinnista ovat:

 • telemarkkinointi

 • tapahtumamarkkinointi

 • ulkomainonta

 • radio, televisio

 • printtikuvastot sekä muut printtimediat

 • internet-mainonta (bannerit)

Edustusmenot kohdistuvat yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin

Edustusmenot ovat asiakkaisiin tai liiketuttaviin kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita menoja. Edustamisen tarkoituksena (kuten markkinoinninkin) on liikesuhteiden luominen, säilyttäminen sekä parantaminen. Edustusmenot sekä virkistyskulut erottaa myös siitä, kenelle ne on kohdistettu. Edustus kohdistuu yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin, kun taas samanlaiset kulut, jotka kohdistuvat henkilöstöön ovat virkistystä.  

Edustusmenot ovat 50 % vähennyskelpoisia verotuksessa, mutta kulut eivät ole vähennyskelpoisia arvonlisäverotuksessa.

Edustusmenoina pidetään uusien liikesuhteiden luomiseen ja nykyisten parantamiseen liittyvät kulut.

Edustusmenot voi kuitenkin olla käytännössä mitä tahansa kuluja, jotka eivät sovi käytännössä minnekään muualle. Edusmenoihin kulujen kirjaaminen on epävarmoissa tilanteissa myös turvallisin vaihtoehto.

Neuvottelukulut

Neuvottelukulut muodostuvat yrityksen sisäisistä toimista. Yrityksen sisäisiin henkilöihin lasketaan esimerkiksi henkilökunta, johtoryhmä, kirjanpitäjä sekä tilintarkastaja. Neuvottelukuluissa luonteenomaista on kohtuus eli esimerkiski lounas tai virkokkeet sopivat hyvin kohtuulisuuden rajoihin. Myös lounaalla nautittu viinilasillinen tai olut voidaan laskea kohtuulliseksi. Ulkopuolisiin henkilöihin kuten asiakkaisiin kohdistuvia vähäisiä sekä kohtuullisia kuluja voidaan myös ajatella neuvottelukuluina, vaikka kulut kohdistuvat yrityksen ulkopuolisiin tahoihin.

Puolestaan tapahtumat, joita järjestetään koko henkilöstölle ovat virkistystä. Tyypillisiä virkistystapahtumia oavt pikkujoulut, liikuntapäivät, kesäpäivät sekä tyhy-päivät. Neuvottelu sekä virkistyskulut ovat kokonaan vähennyskelpoisia tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa.

Markkinointikulut

Markkinointikulut kohdistuvat yrityksen ulkopuolisiin, mutta ne eivät ole yksilöityjä, kuten edustusmenot. Markkinointikulut ovat kohdistettu kaikille mahdollisille asiakkaille ja niiden tarkoituksena on tehdä yritys, tuote tai palvelu tunnetuksi. Markkinointikulut ovat myös kokonaan vähennyskelpoisia tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa.

Lahjat: Edustuslahja vai Mainoslahja?

Tavanomaiset mainoslahjat ovat:

 • Vähennyskelpoisia (tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa)

 • Samanlaisia kaikille vastaanottajille

 • Arvoltaan vähäisiä (tavanomainen mainoslahja max 50 €)

 • Sisältää usein yrityksen logon

Tavanomaiset edustuslahjat ovat:

 • Usein liikekumppaneille

 • Yksilöllisempi vastaanottajalleen

 • Usein kalliimpi mainoslahjaan verrattuna

 • Esim. merkkipäivälahja tai alkoholi

Kulujen jaottelu voi olla toisinaan hyvin hankalaa. Mikäli kulujen luonne tuottaa päänvaivaa, kannattaa olla yhteydessä tilitoimistoon.

Tapahtumat: Markkinointitilaisuus vai Edustustilaisuus?

Tavanomainen markkinointitilaisuus:

 • Avoin kaikille

 • Vähäinen tarjoilu (,jos tarjoilua edes on)

 • Tuotteiden ja palveluiden esittely

 • Kokonaan vähennyskelpoinen verotuksessa, myös arvonlisävero on vähennyskelpoista

Tavanomainen edustustilaiuus:

 • Vain kutsut henkilöt (suljettu tilaisuus)

 • Sisältää vapaamuotoista oleskelua sekä verkostoitumista

 • Voi sisältää myös tuotteiden sekä palveluiden esittelyä

 • 50 % vähennyskelpoinen verotuksessa ja vähennyskelvoton arvonlisäverotuksessa

Tilaisuuden luonne vaikuttaa

Tilaisuuden ja kulujen luonne sekä sen tarkoitus täytyy määrittää, jotta tiedetään miten verotuksen kanssa kuuluu menetellä. Tilaisuuden ohjelma, tilaisuuden toteutettu sisältö sekä tarjoilu vaikuttavat siihen, onko kyseessä edustustilaisuus vai muu tilaisuus. Tilaisuuden järjestysajankohtaa ei pidetä tilaisuuden luonnetta määrittävänä tekijänä. Tilaisuudessa, jossa on tarjoilua tulee ottaa huomioon tilaisuuden ohjelman pituus, tarjoilun sisältö sekä sen toiminnallinen liittyminen tapahtuman ohjelmaan. Tilanteessa, jossa tarjoilu on tilaisuuden pääasia lasketaan tilaisuus edustukseksi.  

Tilaisuuden ohjelma voisi olla esimerkiksi uusien tuotteiden esittelyä, jolloin tilaisuus vaikuttaa markkinointi- eikä edustustilasuudelta. Tilanteessa, jossa ohjelmana olisi tuote-esittely, joka kestäisi noin. 25 % tilaisuuden kokonaisajasta, ja loppu olisi keskittynyt illallisen olisi se luonteeltaan edustustilaisuus. Tällainen tilaisuus ja siihen liittyvät kuulut voitaisiin jakaa tilaisuuden luonteen mukaan vähennyskelpoisiin ja vähennyskelvottomiin kuluihin, jos tilaisuus ajateltaisiin alkaneen markkinointitilaisuutena ja päättyneen edustustilaisuuteen.   

Merkkipäiväjuhlat 

Yrityksen järjestäessä merkkipäivä juhlia on tyypillistä kutsua koko henkilöstä sekä ulkopuolisia, kuten toimittajia tai asiakkaista. Yrityksen ulkopuolisiin tahoihin kohdistuvat kulut kuuluvat edustuskuluihin, kun puolestaan henkilökunnasta aiheutuvat kulut voidaan laske virkistyskuluiksi tai yksityiskulutukseksi. Vähennyskelvottomaksi yksityiskulutukseksi lasketaan henkilökunnan puolisoiden sekä perheenjäsenten osallistumisesta aiheutuneet kulut.

Virkistystilaisuuksille on luonteenomaista olla koko henkilökunnalle suunnattuja sekä työnantajan järjestämiä. Kuitenkin tilanteessa, jossa henkilökunnan tarkoitus juhlissa on parantaa asiakassuhteita eikä henkilökunnan oma virkistäytyminen ei tilaisuutta voida laskea virkistysluonteiseksi.  

Kulujen luonne

Kulujen luonne vaikuttaa vähennyskelpoisuuteen, vaikka tilaisuus olisi markkinointitilaisuus (,joka on vähennyskelpoinen).

Tarjoilut

Markkinointitilaisuudessa voi olla esimerkiksi tarjoilua, mutta sen tulee olla tavanomaista sekä toissijaista tilaisuuden tarkoitukseen nähden, jotta se ei ole edustusluontoista. Tavanomaisia tarjoiluita markkinointitilaisuudelle ovat esimerkiksi kahvitarjoilut, buffet-tyyliset ruokailut sekä muut hintatasoltaan lounastarjoilua muistuttavat ruokatarjoilut.

Edustuskuluiksi laskettaisiin tarjoilut, jotka poikkeavat tavanomaisuudesta. Toissijaisuudella tarkoitetaan, sitä ettei tapahtuman pääpaino ole ruokailussa. Toissijaisuutta tukee myös se ettei tarjoilu häiritse tilaisuuden tehokasta ohjelman etenemistä tai ohjelman toiminnallisuutta. Tarjoilun tapahtuessa esimerkiksi tilaisuuden jälkeen vapaamuotoisena illanviettona ovat ruokailusta aiheutuneet kulut edustusta.  

Osallistujat 

Kohderyhmämarkkinoinnilla sekä edustustilaisuuden yksi yhtäläisyyksistä on se, että se on usein kohdistettu tietylle henkilöryhmälle. Isona eroavaisuutena näillä kahdella tilaisuudella on vähennyskelpoisuus, sillä kohderyhmämarkkinointi on yleensä kokonaan tai osittain vähennyskelpoisia. Kohderyhmämarkkinointi tilaisuudet voivat olla suunnattu tuotteiden pääasiallinen ostajille tai niiden käyttäjille. 

Markkinointikulut tulee kohdistua henkilöihin, joihin yritetään markkinoinnilla vaikuttaa, jotta vähennyskelpoisuus on pätevä. Tästä syystä perheenjäsenistä tai puolisoista aiheutuvat kulut eivät ole vähennyskelpoisia. Vähennyskelpoiseen markkinointitilaisuuteen kohdistuvat yöpymis- sekä matkakulut ovat vähennyskelpoisia kuluja. 

Tarvitsetko markkinoinnissa apua?

Mikäli tarvitset apua kirjanpidollisissa asioissa esimerkiksi onko jokin tietty kulu kokonaan vähennyskelpoista, ota yhtyettä. Autamme kaikkeen kirjanpitoon liittyvissä asioissa.

Tutustu lisäksi eCount palveluun, joka sisältää kaiken tarpeellisen yrityksen taloushallintoon:

Toteutamme lisäksi yhteistyökumppanin kautta markkinointia. Saat esimerkiksi:

 • Hakukoneoptimointia

 • Sisällöntuotantoa

 • Verkkosivujen toteutuksia

Palvelun tuottaa Yipi Oy. Kysy lisää.