Lahjavero on monimutkainen osa Suomen verojärjestelmää. Tiedätkö kuinka lahjavero määräytyy tai miten lahjan käypä arvo vaikuttaa veron suuruuteen? Tiedätkö millaisissa tilanteissa lahjaveroa voidaan alentaa?

Jatka lukemista, niin saat vastaukset esimerkiksi yllä esitettyihin kysymyksiin.

Mikä on lahjavero?

Lahjavero on vero, joka maksetaan saadusta lahjasta. Sen tarkoitus on verottaa varallisuuden siirtoa henkilöltä toiselle. Lahjaveron avulla pyritään estämään esimerkiksi veronkiertoa, jota voisi tapahtua, jos suuria varoja voitaisiin siirtää lahjoina ilman veroseuraamuksia.

Lahjaverotuksen käypä arvo

Lahjaverotuksessa käypä arvo tarkoittaa lahjana saadun omaisuuden arvoa lahjan luovutushetkellä. Se on hinta, joka hyödykkeestä saataisiin avoimilla markkinoilla myytäessä. Käypää arvoa käytetään perustana verotettavalle arvolle, josta lahjavero lasketaan.

Lahjaverotuksessa käyvän arvon määrittämisessä voi ottaa huomioon erilaisia seikkoja, kuten

  • Vastaavien hyödykkeiden kauppahinnat samaan aikaan
  • Mahdolliset hyödykkeen arvoon vaikuttavat erityispiirteet (esimerkiksi kiinteistön sijainti, kunto ja ikä)
  • Mahdolliset hyödykkeen arvoa alentavat tai nostavat seikat (esimerkiksi remonttitarpeet tai tietty harvinaisuusarvo)

Erityisesti silloin, kun kyse on erityisen arvokkaasta lahjasta tai sellaisesta hyödykkeestä, jonka arvo on epäselvä, on suositeltavaa käyttää ammattilaista arvon määrittämiseksi.

Lahjan arvo määrittää lahjaveron osuuden

Lahjaveron määrä voi vaihdella merkittävästi, riippuen lahjoittajan ja saajan suhteesta sekä lahjan arvosta. Esimerkiksi lähisukulaisille (lapset tai puoliso) annetut lahjat saattavat olla verovapaita tiettyyn rajaan saakka, kun taas lahjat, jotka on annettu kauemmille sukulaisille tai ystäville, voivat olla verollisia jo pienemmistä summista alkaen.

Kun lahjan arvo on määritetty ja mahdolliset vapautukset tai alennukset on otettu huomioon, sovelletaan tähän jäljelle jäävään summaan lahjaveroasteikkoa. Usein veroprosentti kasvaa lahjan arvon kasvaessa.

Paljonko rahaa voi antaa maksamatta lahjaveroa?

Kun lahjoitettava summa alle 5 000 euroa, lahjaveroa ei tarvitse maksaa. Lahjoituksen voi kuitenkin tehdä samalle henkilölle ainoastaan kolmen vuoden välein. Verovapaa summa on kuitenkin aina lahjoittajakohtainen eli toisin sanoen sama lahjanantaja voi antaa useamman lahjan, kunhan lahjansaaja vaihtuu ja raja ei ylity. Lisäksi lahjansaaja voi saada verovapaita lahjoja eri lahjanantajilta.

Suomessa lahjaveroa maksetaan koko lahjoitetusta summasta, kun summa on 5 000 euroa tai enemmän – ei siis ainoastaan ylimenevästä osasta.

Miten lahjavero lasketaan – Lahjaverolaskuri 2023

Lahjaveroa maksetaan veroluokan mukaisesti eli verotus riippuu toisin sanoen lahjan arvosta sekä sukulaissuhteesta. Veroluokkia on kaksi. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat sukulaiset ja muut kuuluvat veroluokkaan kaksi. Huom! Ensimmäisessä veroluokassa vero on alhaisempi.

Miten lahjaveroa sitten maksetaan? Tutustu tarkemmin lahjaveron määrään lahjaverolaskurin avulla.

Lahjan saamisesta lahjan saaja maksaa veron.

Tiedä nämä asiat lahjaverosta

Alle on koostettu tärkeimpiä kysymyksiä liittyen lahjaveroon.

Mikä ero on perinnössä ja lahjassa?

Perintö on omaisuuden siirto kuolleen henkilön jäämistöstä hänen perillisilleen tai testamentin saajilleen. Perintövero määräytyy perinnön arvon ja perillisen sukulaissuhteen perusteella.

Lahja on omaisuuden siirto elävältä henkilöltä toiselle ilman vastiketta. Lahjaveron määrä riippuu lahjan arvosta ja saajan suhteesta lahjoittajaan.

Lahjansaaja maksaa lahjaveron

Toisin kuin monissa muissa verotustilanteissa, lahjaveron maksaa lahjan saaja, ei lahjoittaja. Lahjansaajan on ilmoitettava lahjasta Verohallinnoille ja maksettava lahjavero määräaikaan mennessä. Lahjaveron määrä riippuu lahjan arvosta sekä saajan sukulaissuhteesta lahjoittajaan.

Lahjaveroilmoitus tulee tehdä verottajalle

Lahjaveroilmoitus pitää Suomessa tehdä kolmen kuukauden kuluessa, siitä kun on saanut lahjan. Kun lahja on annettu esimerkiksi testamentin perusteella, määräaika lasketaan siitä, kun lahjansaaja on saanut tiedon testamentista. On tärkeää huomioida, että mikäli lahjaveroilmoitusta ei tehdä määräajassa, Verohallinto voi määrätä myöhästymismaksun.

Kun olet saanut lahjan, joka ylittää Suomen lahjaveroasetuksen mukaisen rajan, sinun tulee tehdä siitä ilmoitus Verohallinnolle. Ilmoituksen voi tehdä Verohallinnon sähköisissä palveluissa tai paperilomakkeella.

Voiko lahjaveroa välttää tai alentaa?

Lahjaveroa ei voi välttää, vaan jokainen maksaa lahjaveroa. Lahjaveroa voi kuitenkin pyrkiä alentamaan. Lahjoja voi jakaa useammalle vuodelle, jotta jokainen lahja pysyy pienemmässä veroluokassa. Suomessa lahjaveron määrä riippuu sekä lahjan arvosta että lahjojen yhteisarvosta kolmen vuoden aikana.

Jos haluat lahjoittaa suuren summan, voi olla edullisempaa jakaa summa useammalle saajalle, jolloin kunkin saajan osuus pysyy pienempänä ja siten myös verotaakka voi olla alhaisempi. On tärkeää, että omaisuuden arvotus tehdään oikein. Joskus lahjan käypää arvoa voidaan perustella alhaisemmaksi, jos se esimerkiksi vaatii merkittäviä korjauksia.

Poikkeustilanteitakin on, sillä esimerkiksi tietyissä tapauksissa voidaan perustaa erityisiä rahastoja lasten tai lastenlasten koulutusta varten, jolloin lahjaveroa ei tarvitse maksaa.

Lahjaveron vanhentuminen

Lahjaveron vanhentuminen Suomessa liittyy siihen aikarajaan, jonka kuluessa Verohallinnolla on oikeus periä lahjaveroa. Suomessa lahjaveron verotusmenettelystä säädetään verotusmenettelylaissa. Lahjavero erääntyy maksettavaksi yleensä 3 kuukauden kuluttua verotuspäätöksestä. Lahjaveron vanhentumisaika on puolestaan pääsääntöisesti viisi vuotta veron erääntymisvuoden päättymisestä.

Vanhentuminen voidaan katkaista, mikäli Verohallinto lähettää maksukehotuksen tai ryhtyy muuhun perintätoimeen ennen vanhentumisajan päättymistä. Katkaisutoimenpiteen johdosta vanhentumisaika alkaa alusta ja vero vanhenee kolmen vuoden kuluttua katkaisutoimenpiteestä, ellei veroa ole siihen mennessä maksettu.

Lahjaveroa maksetaan käyvästä arvosta.

Miten lahjavero vaikuttaa erilaisissa tilanteissa?

Lahjaveroa voidaan maksaa eri verran riippuen tilanteesta. Lue alta, miten esimerkiksi kolmen vuoden aikana, on olennainen asia lahjaveron kannalta.

Ennakkoperinnöstä maksetaan lahjaveroa

Ennakkoperintä on lahja, joka annetaan etukäteen osana tulevaa perintöä. Vaikka kyseessä on osa perinnöstä, ennakkoperinnöstä maksetaan lahjaveroa, ei perintöveroa. Kun lopullinen perintö jaetaan, ennakkoperintö huomioidaan osana kokonaisperintöä.

Lahjanluonteisesta kaupasta pitää maksaa veroa

Joskus kauppa saatetaan tehdä niin, että myyntihinta on huomattavasti alempi kuin omaisuuden käypä arvo. Tällaisissa tilanteissa kauppa voi olla osittain lahjaluonteinen. Tästä lahjanluonteisesta osasta on maksettava lahjaveroa. On tärkeää huolellisesti arvioida omaisuuden käypä arvo ja laskea mahdollinen lahjaveron määrä.

Lahja kolmen vuoden aikana

Lahjat, jotka on annettu kolmen vuoden sisällä toisistaan, lasketaan yhteen verotuksessa ja niiden yhteisarvo vaikuttaa lahjaveron määrään. Lahjaveron määrä Suomessa määräytyy Suomessa progressiivisen verotaulukon mukaisesti. Veroprosentti kasvaa, kun lahjojen arvo kasvaa.

Yhteenlaskusäännön tarkoituksena on estää suurten lahjojen jakaminen useisiin pieniin osiin verotuksellisten etujen saamiseksi. Kun lahjoja lasketaan yhteen, niiden yhteisarvo voi nostaa veron määrää. Lahjoitukset voidaan kuitenkin ajoittaa siten, että ne ylittävät kolmen vuoden rajan, mikä voi auttaa välttämään korkeammat veroprosentit.

Hallintaoikeus on yksi vaihtoehto lahjoitukselle.

Miksi käyttää hallintaoikeutta lahjoituksessa?

Hallintaoikeus käsite on tärkeä osa Suomen perintö- ja lahjaverotusta. Se mahdollistaa omaisuuden, kuten kiinteistön tai osakkeiden lahjoittamisen niin, että lahjoittaja säilyttää itsellään oikeuden hallita ja hyödyntää lahjoitettua omaisuutta elinaikanaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilö voi lahjoittaa kotinsa lapselleen, mutta säilyttää itsellään oikeuden asua siinä elämänsä ajan. Monet myös haluavat varmistaa, että heidän omaisuutensa siirtyy seuraavalle sukupolvelle hallitusti ja veroedullisesti.

Hallintaoikeus pienentää lahjaveroa

Kun omaisuudesta luovutetaan pelkkä omistusoikeus ja hallintaoikeus pidetään itsellä, lahjan arvoa ja siten maksettavan lahjaveron määrää lasketaan alennetulla arvolla. Tämä johtuu siitä, että lahjansaajan oikeudet kyseiseen omaisuuteen ovat rajoitetut niin kauan, kun lahjoittajan hallintaoikeus on voimassa.

Hallintaoikeuden arvo lasketaan tietyin kertoimin, jotka riippuvat lahjoittajan iästä lahjoitus hetkellä. Mitä nuorempi lahjoittaja on, sitä suurempi hallintaoikeuden arvo on prosentuaalisesti.